Kjøp-, salg og leie av fast eiendom. Advokat Aina har bevilling som advokat for å drive med eiendomsmegling. Kjøp- og salg av eiendom. Leie- og tomtefeste. Arealplaner- og reguleringsplan. Byggesøknad, dispensasjonssøknad. Ekspropriasjon. Arealoverføring. Jordskifte. Gårdsoverdragelser.servitutter og personlige rettigheter i fast eiendom. Løysingsretter.Tinglysing og sletting av tinglyste rettigheter i fast eiendom.

Opprettelse- og oppløsning av sameie. Vedtekter og organisering av sameier herunder eierseksjonssameie.